Тестване на Ивайловградски гнайс за строителни цели

Тестването на скалните строителни материали се извършва, за да помогне в избора на подходящи материали за всеки строителен проект. Освен това то осигурява спазването на всички нормативни стандарти.

качество на ивайловградския гнайс

Тестването се извършва от специализирани фирми като SGS България и е търсена услуга от български и чуждестранни клиенти със строителни проекти.

Тестването на скалните строителни материали осигурява данни за тези материали, които могат да помогнат в избора още на проектния етап. Така изборът на материали за строителството се извършва достатъчно рано и въз основа на надеждни данни.

Освен това, ако вече са били избрани материали, тестването на проектния етап помага да се извършат промени, ако това се налага, за да се избегнат проблеми в бъдещето.

Тестването на скални строителни материали от SGS България се извършва в редица лаборатории за такива тестове, свързани в световна мрежа. Още едно удобство е разполагането на мобилна лаборатория в конкретния строителен обект, за да може да се осигурят непрекъснати тестове или тестове при поискване. Това ще гарантира качеството на материалите, които ще бъдат тествани.
Качества на скалните строителни материали, проверявани при тестовете.

При тестването на скални строителни материали се проверяват следните качества:

 • плътност
 • абсорбиране
 • деформираност
 • якост на срязване
 • концентрирано натоварване
 • якост на натиск
 • якост на опън
 • водно съдържание и водопропускливост
 • водопопиваемост и водонасищане
 • коефициент на порьозност
 • коефициент на Поасон
 • модул на еластичност на скалните материали (модул на Янг)

Тестване на Ивайловградския гнайс, доставян от фирма Валмарг Стоун

Тестването на Ивайловградския гнайс, във вид на плочи за външно павиране, са извършени през периода ноември 2011 г. – януари 2012 г. в Изпитвателния център по строителство в София.

Проведени са три теста за установяване на съответствието на гнайсовия материал на стандартите и нормите за скални материали за строителни цели.

Ето и самия протокол от резултатите от тестването: Сертификат за тестване на гнайс от Валмарг стоун.

При провеждането на първото тестване са проверени следните качества на гнайсовите плочи:

 • устойчивост на замръзване;
 • якост на огъване под въздействието на концентриран товар;
 • абсорбция на вода при атмосферно налягане.

За тестването са използвани 20 призматични пробни тела, с размери 50 х 50 х 300 мм, както и 6 кубчета със страна 50 мм.

В заключението от проведените тестове се посочва, че:

 • не са установени отклонения в качествата на гнайсовите плочи;
 • не се наблюдават закръгляния на ръбовете, пукнатини, вдлъбнатини, разчупване, раздробяване на фрагменти.

Допълнително е проведено тестване на устойчивостта на изтриване на гнайсовия материал на фирма „Валмарг Стоун”.

Тестването е извършено с плочи с размери 70 х 70 х 30 мм.

Проверена е устойчивостта на изтриване по Böhmе и устойчивостта на изтриване чрез широк шлифовъчен диск. Тестването е установило, че устойчивостта на изтриване съответства на стандартите.

Ивайловградският гнайсов материал е подложен и на още едно тестване, при което са използвани 15 килограма каменни късове. Тестването е проведено с барабани тип „Девал”, за установяване на износването на материала. И при последното тестване резултатите посочват пълно съответствие на приложимите стандарти.

Всички проверените характеристики на Ивайловградския гнайс показват отлични показатели, с които той е известен не само на вътрешния пазар, но и в чужбина.

Проведените в Изпитвателния център по строителство – София, тестове на гнайсовия материал, предлаган от фирма Валмарг стоун, са доказателство за високите качества на този материал, който гарантира отлична устойчивост на замръзване, якост на огъване, водонепропускливост, устойчивост на изтриване и износване.

Посочените качества правят този вид скален материал изключително подходящ за строителни цели.